Rustend lidmaatschap

Ben je om gezondheidsredenen tenminste 4 maanden niet in staat om te tennissen, dan kan tussentijds een rustend lidmaatschap bij het bestuur worden aangevraagd. Omtrent andere redenen beslist het bestuur. 

Er gelden de volgende bepalingen:

 • Het verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de ledenadministratie.
 • In het verzoek moet de reden van het niet kunnen tennissen worden opgegeven en de ingeschatte periode van niet tennissen (tenminste 4 maanden). In voorkomend geval kan om een doktersverklaring worden gevraagd.
 • Een verzoek kan niet worden ingediend met terugwerkende kracht.
 • Het bestuur beslist over het verzoek en deelt dit schriftelijk mee aan betrokkene. 
 • De restitutie minus de kosten van het rustend lidmaatschap wordt door de penningmeester berekend over de periode van het niet tennissen door de betrokkene. Hierbij geldt een maand als rekeneenheid.
 • Over de hoogte van restitutie is geen discussie mogelijk. 
 • De restitutieperiode start (na een positieve beslissing) op zijn vroegst vanaf het moment dat het verzoek is binnengekomen. De ledenadministratie zal na een positieve beslissing de pas van het lid blokkeren. 
 • De periode van het rustend lidmaatschap, te rekenen vanaf de datum waarop de ledenpas (na een positieve beslissing) is geblokkeerd, dient tenminste 4 maanden te zijn. Het einde van het rustend lidmaatschap wordt door het lid zelf opgegeven bij de ledenadministratie die zorgdraagt voor het deblokkeren van de pas van het lid. De ledenadministratie geeft dit door aan de penningmeester.
 • Is van de maand 50% of meer voorbij aan het eind van de periode van het rustend lidmaatschap dan wordt deze maand in zijn geheel meegerekend voor de restitutie. 
 • Is van de maand 50% of meer voorbij na de ingangsdatum van het rustend lidmaatschap, dan wordt deze maand buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de restitutie. 
 • De uitbetaling van de restitutie vindt in principe plaats na het deblokkeren van de ledenpas. 
 • Duurt het rustend lidmaatschap korter dan 4 maanden, dan vindt geen restitutie plaats.